«Μπλόκο» στη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ

[05/02/2019 - 11:05 πμ]

Απόσχιση του κλάδου Υποδομών και μετονομασία της υφιστάμενης ΔΕΠΑ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας προβλέπει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον διαχωρισμό της εταιρείας που επεξεργάστηκαν υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας οι σύμβουλοι του υπουργού Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και οδεύει μέσα στις επόμενες ημέρες προς τη Βουλή. Με αφορμή τη θεσμοθέτηση του σχεδίου διάσπασης της ΔΕΠΑ, το υπουργείο επέλεξε να προχωρήσει στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και να επιβάλει μέσω αυτού, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο που έχει στα χέρια της η «Κ», τον αποκλεισμό ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα προμήθειας αερίου και ηλεκτρισμού από τη δυνατότητα συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών.

Πρόκειται για καινοφανή ρύθμιση που είτε επιβλήθηκε από τους θεσμούς για «πειραματικούς» λόγους είτε από τον υπερβάλλοντα ζήλο της κυβέρνησης, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν επιβάλλεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Θα μπορούσε υπό κάποιες συνθήκες να χαρακτηριστεί και φωτογραφική ρύθμιση. Το νομοσχέδιο, το οποίο περιέχει και τις ρυθμίσεις για τη διχοτόμηση της ΔΕΠΑ, φέρει τον τίτλο «Ιδιοκτησιακός Διαχωρισμός Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» και στο άρθρο 80Ε παράγραφος 5 αναφέρει ρητά ότι «οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να αποκτούν τον έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα άμεσα ή έμμεσα επί διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της χώρας». Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα ΕΛΠΕ, χωρίς να κατονομάζονται, δεδομένου ότι συμμετέχουν ήδη στη ΔΕΠΑ και ως εκ τούτου και στη ΔΕΠΑ Υποδομών μετά τη διάσπαση.

Το νομοσχέδιο που παρουσιάζει σήμερα η «Κ» προβλέπει ότι οι παραπάνω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα ή εταιρείες που κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου, έχουν στην κυριότητά ή και έλεγχό τους Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή και ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα της ΡΑΕ να αποκλείσει από τη συμμετοχή στη ΔΕΠΑ Υποδομών επενδυτές από τρίτες χώρες. Το νομοσχέδιο βάζει τέλος στα σενάρια περί αυτόνομης πώλησης της ΕΠΑ Αττικής, καθώς αναφέρει ρητά ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταβιβάσει κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας το 50% συν μία μετοχή «αποκλειόμενης της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης μετοχών εκδόσεως θυγατρικών της». Η διαδικασία διάθεσης των μετοχών δύναται να ξεκινήσει και πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, που προβλέπεται σε τρεις μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τόσο η διχοτόμηση όσο και στη συνέχεια η μεταβίβαση του 50 συν 1 της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του 14% της ΔΕΠΑ Υποδομών θα προχωρήσουν κατά παρέκκλιση μιας σειράς διατάξεων προκειμένου να αποφευχθούν φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις.

Το κρίσιμο θέμα των εργασιακών που προκαλεί ήδη τριβές στο εσωτερικό της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της και αποτέλεσε μία από τις αιτίες καθυστέρησης ολοκλήρωσης του νομοσχεδίου, ρυθμίζεται με τρόπο που μάλλον θα ενισχύσει την αναστάτωση των εργαζομένων. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μονομερή τροποποίηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας και ΕΣΣΕ στις θυγατρικές εταιρείες που θα απορροφήσει η ΔΕΠΑ Υποδομών τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης. Αυτό ανοίγει τον δρόμο από τη μια για απολύσεις και από την άλλη για προσλήψεις ημετέρων. Καμία μέριμνα, τέλος, δεν λαμβάνεται μέσω του νομοσχεδίου για τους περίπου 150 συμβασιούχους της ΔΕΠΑ.

Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός σε δύο εταιρείες

Το σχέδιο μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ προβλέπει την απόσχιση του κλάδου υποδομών και την υπαγωγή του σε μια νέα εταιρεία που θα συσταθεί με την επωνυμία ΔΕΠΑ Υποδομών. Στη νέα εταιρεία θα υπαχθούν: α) οι συμμετοχές της υφιστάμενης ΔΕΠΑ στις εταιρείες διαχείρισης δικτύων διανομής, Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣ), β) τα πάγια διανομής της υφιστάμενης ΔΕΠΑ, γ) η συμμετοχή της υφιστάμενης ΔΕΠΑ στα διεθνή έργα (διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας και αγωγός φυσικού αερίου Ποσειδών, διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας IGB και άλλα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν όπως ο Εast Med κ.λπ.), δ) τα δικαιώματα αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της υφιστάμενης ΔΕΠΑ στην εταιρεία Gastrede για την ανάπτυξη του FSRU Αλεξανδρούπολης, ε) το δίκτυο οπτικών ινών και στ) η ανάπτυξη των έργων μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η υφιστάμενη ΔΕΠΑ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του κλάδου υποδομών θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και σε αυτή θα υπαχθούν η λιανική εμπορίου και ηλεκτρισμού και οι μακροχρόνιες συμβάσεις της υφιστάμενης ΔΕΠΑ με τους διεθνείς προμηθευτές, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με τη δραστηριότητα της προμήθειας.

Η μεταβίβαση του κλάδου υποδομών δεν απαιτείται να γίνει με αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, αλλά μέσω σύνταξης έκθεσης της λογιστικής αξίας τους κατά την ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης του κλάδου και βάσει αυτής θα προσδιοριστεί το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Υποδομών. Ως αντάλλαγμα για το μεταβιβαζόμενο κλάδο εκδίδονται από τη ΔΕΠΑ Υποδομών μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας, οι οποίες θα παραδίδονται απευθείας στους μετόχους της υφιστάμενης ΔΕΠΑ (ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ). Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. της υφιστάμενης ΔΕΠΑ που αφορούν τον κλάδο υποδομών μεταβιβάζονται στη ΔΕΠΑ Υποδομών. Αντίθετα οι ζημίες της υφιστάμενης ΔΕΠΑ παραμένουν στη ΔΕΠΑ και δεν μεταφέρονται στη ΔΕΠΑ Υποδομών.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μερικής απόσχισης θα απορροφήσει τις θυγατρικές της χωρίς να απαιτείται αυτές να έχουν κλείσει μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση και η διαδικασία απορρόφησής τους θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης. Αντιστοίχως θα πράξει και η ΔΕΠΑ Υποδομών σε σχέση με την απορρόφηση των θυγατρικών της. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ Υποδομών εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης θα πρέπει να προχωρήσει σε νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητάς της στα διεθνή έργα, καθώς επίσης και να ιδρύσει νέα εταιρεία που θα δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα και στην οποία θα εισφέρει την υφιστάμενη συμμετοχή της στην ελληνική εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Το ελληνικό Δημόσιο στην ΔΕΠΑ Εμπορίας θα εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών, ενώ στη ΔΕΠΑ Υποδομών από τον υπουργό Ενέργειας.

Kathimerini.gr

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[16/08/2019 - 9:56]
Άγονος κηρύχθηκε ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την κατεδάφιση αυθαίρετων που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διάφορες...
[16/08/2019 - 9:52]
Η νορβηγική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας αναλύει μικροσκοπικές ποσότητες ραδιενεργού ιωδίου που εντοπίστηκαν στην ατμόσφαιρα στο βόρειο τμήμα της χώρας κατά...
[16/08/2019 - 9:47]
Εκδήλωση απονομής 10 υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους φοιτητές, οι οποίοι με τη στήριξη του Ομίλου ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές...
[16/08/2019 - 9:45]
Σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ ηγεσιών Κύπρου και Ελλάδας φαίνεται ότι θα λυθεί τελικά το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που τίθεται για...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ